1945.02.27_Влада на НР Бугарија – Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија

1945.02.27_Влада на НР Бугарија - Дръжавен вестник (6та јазична кодификација), Софија

Шест месеци после македонската кодификација, Бугарија по шести пат ги изменува и прекодификува бугарските јазик и писмо. Службено објавено во „Дръжавен весник“, Софија.
Така исфрлени се дотогаш користените старославјански букви: Ѕ ѕ, Ѣ ѣ, Ы ы, І і, Ї ї, Ѫ ѫ, Ѭ ѭ, Ѧ ѧ, Ѩ ѩ, Ѳ ѳ, Ѱ ѱ. Прифатени се буквите од новата руска азбука од 18 век: Яя, Йй, Щщ. Буквата Ъ ъ, заменета со Е, е и Я, я. Буквите ъ и ь биле исфрлени од краевите на зборовите.