2005_Божидар Динков – ‘Българският синдром на разединение и самоизяждането’

2005_Божидар Динков - 'Българският синдром на разединение и самоизяждането'

Македонски: „… Грците ги нарекувале Бугарите ‘Хондрокефалос’, кое означува дебелоглав, во смисла тврдоглав, тап, прост. На Запад во текот на средновековието кривоверците ги нарекувале ‘бугри’ (фр. bougres), кое произлегува од bulgare (Бугарин) и означувало нешто лошо. Според француската енциклопедија ‘Ларус’ зборот означува навредлив израз, пцовка. Во речникот на Бл. Мавров таа означува особењак, неранимајко, проклетник. Академик Јордан Иванов во својата книга ‘Богомилски книги и легенди’ пишува, дека во францускиот јазик останале и до ден денешен зборови и изрази, кои доаѓаат од името ‘бугарин’ (bougre) со негативно значење. …“

English: „… The Greeks called the Bulgarians “Hondrokephalos”, which designates ticken headed person, in the sense of stubborn, dumb. In the West during Medieval Times the Heretics were called “Bugri” (Franch bougres), which derives from bulgare (Bulgarian) and designates something bad. Accoding to the Ecyclopedia “Larus” the word designates an derogative term. In the dictionary of Bl. Mavrov the word designates a Type, vagabont, cursed one. Academmian Jordan Ivanov in his book “Bogomils Books and Legends” writes, that the French language preserved till the modern day the words, that are derived from the term “Bulgarian” (bougre) with negative meaning. …“

Български: „… Гърците наричали българина “хондрокефалос”, което означава дебелоглав, в смисъл твърдоглав, тъп, прост. На Запад през средновековието еретиците наричали “бугри” (фр. bougres), което произлиза от bulgare (българин) и означавало нещо лошо. Според френската енциклопедия “Ларус” думата означава оскърбителен термин, ругатня. В речника на Бл. Мавров тя означава тип, нехранимайко, проклетник. Академик Йордан Иванов в книгата си “Богомилски книги и легенди” пише, че във френския език са останали и до ден днешен думи и изрази, идещи от името “българин” (bougre) с негативно значение. …“

 

Посочила: DragonGirl
Извор: knigi.bim.bg