1939.10_Richmond Lattimore – ‘Classical Philology V34, No4’

1939.10_Richmond Lattimore - 'Classical Philology V34, No4'

Уште една посока за поврзаноста на Хеленизмот со африкански извори. Во случајов за влијанието и потеклото на хеленскиот пантеон од египетската религија.