1570 « 1912-_Ottoman Archive – Boeotia

1570 « 1912-_Ottoman Archive - Boeotia

Една земјописна карта од Отомански Архив за силното присуство на албанската состојка во јужните делови од Грција (Ботија до Коринт) кои со процесот на Хеленизација се претопени во грчката нација.