1905.02.12_Стат Мелани (православен свештеник од албанско потекло)

1905.02.12_Стат Мелани (православен свештеник од албанско потекло)

Уште еден пример за грчкото народносно (етничко) чистење на нехеленските видови на култура вршено со измачувања и убиства на луѓето кои сакале да ги применуваат.