1944_Joseph S. Roucek – ‘Albania as a Nation’, p108-109

1944_Joseph S. Roucek - 'Albania as a Nation', p108-109

Уште едно стручно сведоштво за значајниот удел на албанско население кое се претопило во составот на грчката нација. Притоа, се наведува, невозможно е да се утврди ‘дали се работи за хеленизирани Албанци или полуалбанизирани Грци’.