2002+_Wiktionary – победа

2002+_Wiktionary - победа-01

Во Wiktionary речникот за зборовите νίκη и Νίκη (победа) се наведува дека нивното збороизведување (етимологија) е нејасна, а нивното потекло е Пред Грчко. Најверојатно прото Индо-Европско. Од таму за зборот – Тесалоника, Салоника, Селаник (градот Солун) – завршниот дел НИКА е од пред-грчко потекло.

 

Посочил: Македон Хегемон
Извор: wiktionary.org