1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

1913-1928_Грчки Комитет за Смена на Имињата

Помеѓу 1913-1928 словенските имиња на стотици села и градови биле хеленизирани од Комитетот за Смена на Имињата, кој бил овластен од грчката Влада со цел за „отстранување на сите имиња кои ја загадуваат и нагрдуваат прекрасната појава на нашата татковина“.

Committee for the Changing of Names
Between 1913-28 the Slavic names of hundreds of villages and towns were Hellenized by a Committee for the Changing of Names, which was charged by the Greek gov. as it was “the elimination of all the names which pollute and disfigure the beautiful appearance of our fatherland”