1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović – ‘From the Balkan history of diplomacy and politics’, Vilnius

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius

Српскиот историчар, етнолог и земјописец Владимир Кариќ тврдел дека засновано на историски извори, во подалечно минато, сите Словени – Чеси, Бугари, Руси, Полјаци, Словаци и Лужички Срби (Хрватите не биле сметани за одвоен еницитет) – биле нарекувани Срби од древните историчари и дека сите МОДЕРНИ СЛОВЕНСКИ НАЦИИ СЕ САМО СРПСКИ ПЛЕМИЊА.

1887 Владимир Карић – ‘Србија. Опис земље, народа и државе, Београд

1887 « 2013 _Vladislav B. Sotirović - 'From the Balkan history of diplomacy and politics', Vilnius