1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето

1860-1930+_Михаил Сматракалев за народниот отпор против бугаризирањето

Михаил Сматракалев: пишува за македонскиот народ кој со недоверба ги пречекувал бугарските наметнувања исто како и грчките. Се повикува на запис за македонскиот отпор во песна oбјавена од Константин Миладионов во весникот „Цариград“ уште во 1860 год.