1889.08.19_Коста Шахов – весник Македонија, Софија

1889.08.19_Коста Шахов - весник Македонија, Софија

„… Ние пред сѐ треба да поставиме чисто македонска почва … Ние не можеме успешно да го бараме својот спас како Грци, Срби, а ни како Бугари, туку само како Македонци …“

 

Посочил: Пољакот од Македонија