1548-1550_Johannes Stumpf – ‘Europa die erste, Tafel des Ersten Buchs‘, Zürich

1548-1550_Johannes Stumpf - 'Europa die erste, Tafel des Ersten Buchs‘, Zürich

Македонија настрана од Грција, Албанија, Хрватска, Далмација… Очигледно е дека творецот на картата под Грција го подразбирал само просторот на Ахаја.

Посочил: Пољакот од Македонија
Извор: Wikipedia