1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.

 

Извор: Збирка David Rumsey