1900_Larousse – ’Presqu’ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

1900_Larousse - ’Presqu'ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

Почеток на 20 век. Многу местоименувања со денешните македонски називи, меѓу кои и во Беломорска Македонија (Кожани, Воден, Драма, Острово). Грција на југ под Олимп.

 

Извор: Збирка David Rumsey