2018.10.05_Peter Snow – ‘History of the world map by map’, London

2018.10.05_Peter Snow - 'History of the world map by map', London

Македонските освојувања на чело со Александар III Македонски кои започнуваат од Пела, Македонија. Хелас небитен за споменување.