1025_Распоред на темите во Ромеија

1025_Распоред на темите во Ромеија

Карта со темите (провинциите) во Ромеија (Византија)

Македонија со Србија се тема Воулгарија.
Денешна Бугарија (без Пиринска Македонија) е тема Паристрион,
а вистинска Тракија е тема Македонија.

Црна боја: обележана вистинската Вулгарија со сменето име Paristorion
Зелена Боја обележува вистинската Македонија со сменето име Vulgaria
Со црвена боја обележано вистинската Тракија со сменето име Macedonia

За време Ромеја (Византија) топонимите на етнографските имиња се сменети на Балканот. И тоа име во Македонија е вештачко и политичко име на ромејската власт, НЕ означува етнос-националност (Vulgaria)=бугарија.