1601_Mavro Orbini – ‘Il Regno de gli Slavi’, Pezaro

1601_Mavro Orbini - 'Il Regno de gli Slavi', Pezaro

Дубровничкиот писател, католички монах Мавар (Мавро, Мауро) Орбини во своето најзначајно дело „Кралството на Словените“ во еден пасос Александар Велики, древните Македонци како и Илирите, Трачаните и Мизијците ги прикажува како Словени. Исто така наведува дека јазикот на Русите бил ист со јазикот на древните Македонци. Подолу е дадена содржината на пасосот:

 

Македонски: „… Во една цариградска библиотека сочувана е повелба за повластувањата кои Александар Велики во дванаесеттата година од своето владеење им ги поделил на Илирите, односно ‘на племенитиот род на Словените’. Тоа станува сосема разбирливо ако земеме во обѕир дека Македонците на Александар Велики биле всушност Словени, зборувале ист јазик со кој и денес зборуваат жителите на Македонија. Општо, Македонците, Трачаните и Мизите зборуваат со ист, словенски језик. Александар Велики многумина го сметаат за Грк, но неоправдано. Причина за таа заблуда е во тоа што Грците, борејќи се со народите од Истокот, биле најпознатииот народ на тогашната Европа, исто како што денес Грците и Турците веруваат дека сите европски католички народи се Французи. Меѓутоа, Московските летописи исклучиво потврдуваат дека Русите, односно Московитите, били со ист јазик како и античките Македонци, кои покрај останатите земји, владееле со Египет 276 година. …“

Српски: „… У једној цариградској библиотеци очувана је повеља о привилегијама које је Александар Велики, дванаесте године своје владе, поделио Илирима, односно ”племенитом роду Словена”. То постаје сасвим разумљиво ако узмемо у обзир да су Македонци Александра Великог били заправо Словени, говорили истим језиком којим и данас говоре становници Македоније. Уопште, Македонци, Трачани и Мези говоре истим, словенским језиком. Александра Великог многи сматрају Грком, али неоправдано. Разлог тој заблуди јесте у томе што су Грци, борећи се са народима Истока, били најпознатији народ тадашње Европе, исто као што данас Грци и Турци верују да су сви европски католички народи Французи. Међутим, Московски анали изричито потврђују да су Руси, односно Московити, били истог језика као и антички Македонци, који су, поред осталих земаља, владали Египтом 276 година. …“

English: „… In one library in Tsarigrad(Constantinopel) , there is a charter about the privilegies that Alexander the Great gave to the Illyrians or ” the nobel stock of Slavs” in his 12th years of rule. Its becoming quite understandable if we know that Macedonians of Alexander the Great were Slavs and they have spoken same language that todays inhabitants of macedonia speak. Alexander the Great is considered to be a Greek by many, but for no reason. The reason for that delusion lies in the fact that Greeks who fought people of east, were the most known people of the europe, the same way like nowdays Greeks and Turks belive that all european catholic people are French. Nevertheless, Moscow annals strictly confirm that Russians, or Moskovity spoke same language as Ancient Macedonians, that, beside other countires, ruled Egypt for 276 years. …“

 

Посочила: DragonGirl