0600–0800_Различни автори – Славјанското преплавување на Ромеја

0600–0800_Различни автори - Славјанското преплавување на Ромеја

Разни извори зборуваат за преплавувањето на Ромеја (Византија) со славјанско население сѐ до и вклучувајќи го Пелопонез на југ. При тоа уште веднаш почнува да се создава разликување на Македонски Славјани, Грчки Славјани, Тракиски Славјани…, соодветно со создавањето на нивните повеќе или помалку самостојни Склавинии.