1904_Sir Thomas Comyn-Platt – “The Turk in the Balkans”, (London)

1904_Sir Thomas Comyn-Platt - "The Turk in the Balkans", (London)

1904_Sir Thomas Comyn-Platt - "The Turk in the Balkans", (London)

„… Македонската политика може да се собере во еден збор „пропаганда“. По целата должина и широчина на земјата, нема селанец кој не е предмет на пропагандно влијание – влијание кое ја пронижува целата земја, север, југ, исток и запад и е причина за горчлива омраза помеѓу разни националности кои денес постојат.
Да се испита подлабоко во состојбата на нештата, мора да се има на ум дека зборот „раса“, како што имплицираат термините како Грк, Србин или Бугарин нема многу значење кога се зборува за Македонец. …“