1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York

Извор: google books