1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala – ‘Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History’

1998.10.22_S.B Pomeroy, S.M. Burstein, W. Donlan, J.T. Roberts, D. Tandy, G. Tsouvala - 'Ancient Greece A Political, Social, and Cultural History'

„… Дали Македонците биле Грци?… Од таму, иако изворите се јасни дека Грците не можеле да го разберат говорниот “Македонски”, нема текстови напишани на Македонски кои опстанале. Јазичарите (лингвистите) не можат да одредат ниту дали Македонскиот бил архаично наречје на Грчкиот или било кој друг јазик. Како и да е, еден факт е неоспорен: во древноста ниту Македонците ниту Грците ги сметале Македонците дека се Грци. Грците ги гледале Македонците како варвари како и нивните Тракиски и Илирски соседи. … Уште поважно, иако Македонските кралеви ја охрабрувале Хеленизацијата на македонското благородништво. Македонската и Грчката култура немале многу нешта заеднички. … Македонската елита на пример, била полигамна, додека Грците биле моногамни. …“

 

Посочил: Форум Македонска Вистина