1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

1923_Измена на народносната слика во Егејска Македонија

Доселувањето на главнината од протераните Грци од Турција во Егејска Македонија докажува дека поради недостаток на грчко население, имале потреба најголемиот број од нив таму да ги доселуваат за измена на народносната структура во полза на грчкиот етникум.

Извор: Alex Sakali