1971.05.31_Бугарски пописен документ (бришење на слободно национално изразување)

Постојано изменување на пописните документи од похрабрите Македонци кои опстојувале на македонската национална определба.

Bulgarian authorities constantly manipulate with the census there: Ethnic Macedonians falsely noted as Bulgarians.