1879.05.23_The Camperdown Chronicle

„… МАКЕДОНСКИ ВОСТАНИЦИ
Македонските востаници одбиле да ги прифатат условите за мир понудени од Турската Влада со цел за смиерување на провинцијата. Народот бара автономија. …“

Посочил: Пољакот од Македонија