Јаков Слишковиќ (1904)

Има уште такви, кои денешните жители на Македониjа не ги сметаат ни за Срби ни за Бугари, туку за посебна народност, вероjатно наследници на старите Македонци

1904 „Албаниjа и Македониjа“, стр. 160, Сараево