1896 – 1900_Македонски Таен Револуционерен Комитет (печат, Устав)

Македонски Таен Револуционерен Комитет – МТРК, подоцна Комитет на Македонските Револуционери – Терористи.
Била анархистичка револуционерна организација основана во Женева со цел за ослободување на Македонија.