1925_МПО – основачки документ, место

Во основачкиот документ на МПО (Македонска Патриотска Организација), основана во 1925 г. во САД, основачите јасно ги поставиле своите цели:
• Заштита на Македонците како посебна раса;
• Создавање на посебна држава, повикувајќи се на античките права на Македонија и Македонците.

Посочил: Spiritual Pulsar