1956.07.12_Закон за Илинденските пензии

Веднаш на почетокот после остварување на државноста, Македонија му се оддолжува на илинденските борци за значајноста на нивниот удел во нејзиното достигнување.