1902.12_Т.Х. Тошев – ‘Зборник на турските ѕверства и македонското ослободително дело’, кн. II, Софија

Дончо војвода: „… Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија …“
Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода од село Палат, Поринска Македонија. (“Разговор на Пловдивския руски вице-консул г. Сергей Андреевич с Дончо войвода в Кюстендил”, публикувано в сп. “Сборник от Турските Зверства и Македонското Освободително Дело”, книга II, София, 1902 година“).