1894_Петер Ш. Берковски – ‘Из воспомнинијата ми’, Ломъ

1894_Петер Ш. Берковски - 'Из воспомнинијата ми', Ломъ

„… Ќе ми даваш пари, ќе станам бугарин …“

Мнозина бугарски преродбеници запишале дека „бугарштината со пари се купува“. И тоа трае речиси 2 века.

 

Посочил: Macedonia : a True Endless Story …, Види Види