1899 « 1902_О.М и Б. – ’Поглед врз делатноста на бугарската егзархија‘, Лајпциг

„… На тој начин се одвраќа сиромашното население и се дава повод писатели како Шублие да зборуваат, дека Македонците ‘сѐ е спремно да се каже според нештата на кои се подложени, Бугарите, Србите, Романците, Хелените и дури и Македонците’ …“

Посочил: Пољакот од Македонија