1933.04_Илустрација Илинден, год5, кн5 (за Гоце Делчев)

Меѓу двете светски војни низ разни гласила Македонците и нивните здруженија во Бугарија, во ограничени услови ја изразувале сопствената македонска свест како и на македонските борци на кои им се восхитувале.
Бугарската држава поради притисоците од страна на кралство Југославија не била во можност за Македонците слободно и отворено да наметнува дека се Бугари и делумно го дозволувала нивното македонско народносно произнесување.