1871_Српски историски учебник „Македонците најстари Словени на Балканот“

Во српски учебник по историја од 1871 пред почетокот на засилената здружена разграбувачка антимакедонска пропаганда Србите ја пишувале вистината за домородноста на Македонците на Македонскиот Полуостров. Подоцна за да ја оправдаат заеднички договорената балканска поделба на Македонија, овој факт ќе биде избришан од српските историски учебници.