1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија.

Превод на документот:

Смрт на фашизмот – Слобода на народот
Народна Република Албанија
Министерство за образование
Протокол бр. 92/13
Тирана, 11.02.1946 година
Предмет: Отворање на училиште на македонски јазик во Крчиште бр. 316 од 28.01.1946 година

Комитетот во округот Пешкопеја, секција за образование
Земено е предвид барањето на селаните од село Горно Крчиште за отворање на училиште на македонски јазик. Во училиштето ќе се учи на само македонски до трето одделение, а во погорните класови ќе се држат и три часови албански јазик.
Училиштето ќе функционира според законите во Албанија.
Министер за образование
Проф. Кристаќ Ципо

Посочил: Крвопис