1897_Г. С. Блант – статистички преглед за битолскиот вилает

Според демографската статистика од британскиот вицеконзул во Битола – Г. С. Блант, Славјаните се набројно население во битолскиот вилает.

Посочил: Poljakot od Makedonija