2000+_Посебноста на древното Македонското Царство на германска телевизија

Во историско издание на германската телевизија древното Македонско Царство е јасно издвоено од просторот на хеленските (денес наречени грчки) градови-држави.

Иако западните историографии и посебно германските се наклонети дури и твроци на грчката историографија која ги присвојува древните македонски територии како грчки, понекогаш има случаи на верно пренесување на податоците од минатото.