1907_Т.Д.Флоринскій – ’Славянское Племя‘, Кiевь

Македонците се посебен народ. Кога македонските словени за себе го употребуваат зборот Бугарин тоа не е национално име и тоа етнички не означува болгарин.

Посочил: Пољакот од Македонија