Зборокоренување на зборот Родос

ПРИЛОГ КОН ЗБОРОКОРЕНУВАЊЕ (ЕТИМОЛОГИЈА) НА ИМЕТO НА ОСТРОВОТ РОДОС

На островот РОД (РОДОС гр. Ῥόδος), Илиј со нимфата РОДа ќе РОДат седум синови! Ете откаде РОДата – штркот по народните македонски преданија, ги носи децата, односно поРОДОТ – од островот РОД.

Kлучен збор македонската именка РОД!

На грчки глаголите раѓа и роди се γεννάει и γέννησε, а РОДата – штркот е πελαργός , додека македонската именка РОД е γεν!

Извадок од „ПРАВИОТ ГОВОР“
Илија Ристески