Оддел: 9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

1100+_Rouben Galichian - The Matenadaran Archive, Yerevan
Posted in 9.1 Слика и посока

1100+_Rouben Galichian – The Matenadaran Archive, Yerevan

На земјописната карта, Македонија јасно се гледа под Европа. На картата ги нема другите македонските соседи, со исклучок на Албанија која пак е дадена во Азија. Посочил: Македонија на Македонците

1916.01.01 - 1919_George Soteriadis, University of Athens
Posted in 9.1 Слика и посока

1916.01.01 « 1919_George Soteriadis, University of Athens

Грчки респективен автор потврдува силно присуство на Македонски Славјани во Беломорска Македонија разликувајќи ги од Бугарите. Извор: Achilles Delta

Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција во голема мера било претопено најмалку два пати во минатото. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време албанското распространување од 17-19 век.

1828_Aaron Jr. Arrowsmith - ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London
Posted in 9.1 Слика и посока

1828_Aaron Jr. Arrowsmith – ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London

„… Македонија во времето на создавање на картата на север ги вклучува Качаник, Скопје, Куманово, на исток – Ќустендил, Дупница, Неврокоп (денес Гоце Делчев), Драма. На запад до Ресен, на југ до Платамона. …“   Извор: Збирка David Rumsey

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London
Posted in 9.1 Слика и посока

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

Ако древна Македонија била дел од Грција тогаш воопшто немало да биде претставувана одвоено на посебна карта со земјите со кои имала поблиски врски отколку со Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1865_A.J. Johnson - ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)
Posted in 9.1 Слика и посока

1865_A.J. Johnson – ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

Американска карта за Австрија, Турција, Унгарија и Македонија. И во описот на картата Македонија е наброена покрај другите земји.   Извор: Збирка David Rumsey

1900_Larousse - ’Presqu'ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)
Posted in 9.1 Слика и посока

1900_Larousse – ’Presqu’ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

Почеток на 20 век. Многу местоименувања со денешните македонски називи, меѓу кои и во Беломорска Македонија (Кожани, Воден, Драма, Острово). Грција на југ под Олимп.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey

1869_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)
Posted in 9.1 Слика и посока

1869_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)

Македонија во европска Турција.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис…

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Posted in 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста…

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Posted in 19.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in *Избор 16.1 Слика и посока 9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey