Оддел: А2.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

Вероучение - Поука 03
Posted in А2.3 Само посока

1910+_Крсте Петко Мисирков

„… Но тоа име во очите и устата на грците имаше ушче специално значеiн’е: наi ненавистни за ниф варвари, л’уг’е не образоани, груби, коiи граничаат со звероите. За грците се словенцко беше грубо и бугарцко. Грците исто така не разликуваа словенцките народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi големи неприiатности и се наог’аше во…