Оддел: А3.3 Само посока

Вероучение - Поука 03
Posted in А26.3 Дела и Настани А3.3 Само посока

1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен. Само со таква борба ќе се развијат нашата одделна карактеристика, нашите стремежи, можности и историја, нашите надежи и желби како…

1902—1903_Македонско списание 'Свето Дело'
Posted in А3.3 Само посока

1902—1903_Македонско списание ‘Свето Дело’

„Свето Дело“ е едно од списанијата и весниците кои во почетокот на 20 век се печателе во Бугарија во голем број, а кои се занимавале со македонското прашање и револуционерната борба за слобода на Македонците. Токму тие весници и списанија се веродостојни историски извори, кои многу јасно ја образложуваат македонската кауза кон крајот на 19 и почетокот на 20 век….

1902—1944_Печатот на Македонците во САД
Posted in А3.3 Само посока

1902—1944_Печатот на Македонците во САД

“БОРБА” (1902). Прво информативно гласило во САД што го третирало ма­ке­дон­ското прашање бил весникот “Борба”, кој започнал да излегува од коложег 1902 година. Тоа е прв весник на македонската и бугарската емиграција во Аме­рика. До осмиот број бил орган на Македонско-одринското друштво, а по­тоа минал во рацете на Бугарите. Всушност, до осмиот број весникот “Борба” го поставувал ма­ке­дон­ското прашање, со…

1905_Димо Хаџи-Димов - Револуционерен лист,  X 7 и 8
Posted in А3.3 Само посока

1905_Димо Хаџи-Димов – Револуционерен лист, X 7 и 8

“Сѐ додека моето рамо ќе крепи пушка, Македонија ќе биде недостапна за бугарски офицер”. Гоце Делчев   Цитатот од Гоце е запишан од Димо Хаџи-Димов во „Револуционерен лист” наслов „Две теченија“, Х 7 и 8, 1905 Посочил: Слобода или Смрт