Оддел: А3.3 Само посока

Вероучение - Поука 03
Posted in А25.3 Дела и Настани А3.3 Само посока

1944.10.01_Весник ‘Победа’ – уводна статија

“… Скокна природното и реалното право на нашиот народ да си направи војска, рожба и крма на славјаномакедонскиот народ, плешка од снагата му… Така ќе го дадеме печатот на нашата нација, на нашиот нард што шестстотини години се наоѓа поробен….

1902—1903_Македонско списание 'Свето Дело'
Posted in А3.3 Само посока

1902—1903_Македонско списание ‘Свето Дело’

„Свето Дело“ е едно од списанијата и весниците кои во почетокот на 20 век се печателе во Бугарија во голем број, а кои се занимавале со македонското прашање и револуционерната борба за слобода на Македонците. Токму тие весници и списанија…

1902—1944_Печатот на Македонците во САД
Posted in А3.3 Само посока

1902—1944_Печатот на Македонците во САД

“БОРБА” (1902). Прво информативно гласило во САД што го третирало ма­ке­дон­ското прашање бил весникот “Борба”, кој започнал да излегува од коложег 1902 година. Тоа е прв весник на македонската и бугарската емиграција во Аме­рика. До осмиот број бил орган на…

1905_Димо Хаџи-Димов - Револуционерен лист,  X 7 и 8
Posted in А3.3 Само посока

1905_Димо Хаџи-Димов – Револуционерен лист, X 7 и 8

“Сѐ додека моето рамо ќе крепи пушка, Македонија ќе биде недостапна за бугарски офицер”. Гоце Делчев   Цитатот од Гоце е запишан од Димо Хаџи-Димов во „Револуционерен лист” наслов „Две теченија“, Х 7 и 8, 1905 Посочил: Слобода или Смрт