Оддел: А7.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ без изворна слика, но со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1888_Стојан Новаковиќ - Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.
Posted in А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1902.11.22_Стојан Новаковиќ до Претседателот на кралската Влада, писмо, Белград

Стојан Новаковиќ прикриено под пропагандна изразност открива за македонските стремежи за основните темели на македонската национално-политичка самостојност. „… Македонски сепаратизам се стреми ка посебном културном и политичком организовању Македоније, независног од културних и политичких центара у Софији и Београду. Они…

Posted in А13 Родољубни сведоштва А7.3 Само посока

1887_Коста Групчев и Наум Евров до големиот Везир

Коста Групчев, Наум Евров со посредство на Стојан Новаковиќ, побарале од Големиот Везир издавање на „Македонски лист“. Списанието требало да излегува на чист македонски језик. Наша отаџбина (Македонија – н.з.) нема ништа заједничко са околним државицама и морају се избегавати…

1888_Стојан Новаковиќ - Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.
Posted in А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1888_Стојан Новаковиќ – Дипломатски архив, Дубровник, ПП одель, Ф. 1.

Пропагандистот Стојан Новаковиќ српски пратеник во Цариград признава дека српската национална идеја нема темели во Македонија и кај македонскиот народ, нити  македонскиот народ ја препознава како своја, и затоа таа не може да ја сузбие соперничката бугарска пропаганда. „…  Бугарска…

1913_Александар Белић - 'Срби и Бугари  у Балканском савезу и међусобном рату', Београд, с98
Posted in А* Избор А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1913_Александар Белић – ‘Срби и Бугари у Балканском савезу и међусобном рату’, Београд, с98

На српскиот академик подоцна и Претседател на академијата Александар Белиќ му било јасно дека српско-бугаскиот договор за поделба на Македонија бил поради теренскиот пораз на нивните пропаганди. „… Њима (на српската и бугарската Влада – н.з.) је најзад било и…

1919_Никола Пашиќ
Posted in А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1904.02.11_Никола Пашиќ до Христофор Хесапчиев, разговор, Белград

Српскиот политичар и Претседател на Влада Никола Пашиќ во разговор со бугарскиот воен дипломат Христофор Хесапчиев во Белград искажува дека Македонците не сакаат повеќе да бидат ниту со Србија, ниту со Бугарија, но дека себе си сметаат за посебен народ,…

Posted in А* Избор А7.3 Само посока

1892.08.26_Димитрије Боди до српско МНР, извештај, ДА, ДСИП, „П“ одд. „И“ ред 278

Српскиот конзул во Битола, Димитрија Боди, во извештајот до српскиот Министер за Надворешни Работи зборува за стремежот кај македонските учители во училиштата да се воведе мајчин македонски јазик наместо бугарски. „… До министра спољних послова, Владану Ђорђевићу Господине Министре, Извештавам…

Вероучение - Поука 03
Posted in А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1888_Петар Карастојановић, извештај, Архив Србије, МИД ПО ф. II, досие IV Дов. бр. 154

Првиот српски конзул во Солун, во извештај до тогашното српско МНР, зборува како римокатолицизмот добил замав во римокатолизација на македонското население со ветувања за национални права и мајчин јазик. „… Господине Министре, Част ми је са овим да Вас известим…

1919_Никола Пашиќ
Posted in А15 Странски сведоштва А7.3 Само посока

1919_Никола Пашиќ

Никола Пашиќ, писмо од Париз, до Стојан Протиќ „… Пупин (Мијахло) сака да се најде овде во времето кога ќе се решава за исправките на нашата граница спрема Бугарија, бидејќи сега има силна пропаганда во корист на Бугарија, а мисионерите…

1908.05-06_весник 'Политика', Белград
Posted in А7.3 Само посока

1908.05-06_весник ‘Политика’, Белград

Во Косар/Жетвар 1908 година, во Ревал, денешен Талин, главен град на Естонија, во средба меѓу англискиот крал Едвард и рускиот цар Николај меѓу другите одлуки била договорена автономија на Македонија. Спроведувањето на договорот го спречува избувнувањето на Младотурската револуција.  …

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман - 'Грађа о стварању југословенске државе', т1, с238, Београд
Posted in А7.3 Само посока

1918 « 1964_др. Драг. Јанковић и др. Б. Кризман – ‘Грађа о стварању југословенске државе’, т1, с238, Београд

Барање од македонски претставници до српската делегација во Крфската Декларација да влезе желбата на сите Македонци како словенско население со територијата на цела Македонија да влезат во југословенската држава. Посочил: Poljakot od Makedonija

Вероучение - Поука 03
Posted in А7.3 Само посока

1901.01.25_Archiva Ministerul externe RS Romania, fond No. 21, Konstantinopol, politice, vol. 61

Сандански – „… покажува неприjателски тенденции кон бугарското царство и Егзархиjата во Цариград …“ – микрофилм, Архив на Македониjа, Скопjе, 12/25.I.1901

1903.06.13_Obzor, 133, Zagreb
Posted in А7.3 Само посока

1903.06.13_Obzor, 133, Zagreb

„…  Енергичниот водач на Внатрешната македонска организација… Делчев падна пред три недели во Македонија, со трагична смрт. Делчев не беше активен војвода, но организатор на востаничкото дело. Не припаѓаше на ниедна востаничка чета, не учествуваше во борбените походи, а постојано…

1903.05.14_Političen list – Slovenec, 109, Ljubljana
Posted in А7.3 Само посока

1903.05.14_Političen list – Slovenec, 109, Ljubljana

„… Голема борба стана во околината на Сер, во источна Македонија… падна исто и водачот Делчев, кај кого Турците го нашле целиот нацрт на македонската револуција. Дека тоа е вистина, потврдува и тоа дека разбрале за скривалиштето на востаниците. Убиениот…

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека
Posted in А7.3 Само посока

1903.05.14_Нови лист, 108, Риека

„…  Телото на Делчев, еден од водачите на Македонскиот комитет, е идентифицирано по хартиите што се најдени кај него. Барањата по куќите и запленувањето на оружје во сите македонски вилаети се на дневен ред. Телеграми од Битола говорат дека покрај…

1985_Стјепан Антољак - 'Средновековна Македонија', Том I, с.175, изд: Мисла - Скопје
Posted in А7.3 Само посока

1985_Стјепан Антољак – ‘Средновековна Македонија’, Том I, с.175, изд: Мисла – Скопје

 БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНИЈА! Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 175, пишува: „Но од сите овие писатели сепак најинтересен е Иван Кантакузен, кој наведува едно писмо од турскиот султан, упатено до него….