Оддел: А9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

1900_Larousse - ’Presqu'ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)
Posted in А9.1 Слика и посока

1900_Larousse – ’Presqu’ile des Balkans.‘, Paris (Librairie Larousse)

Почеток на 20 век. Многу местоименувања со денешните македонски називи, меѓу кои и во Беломорска Македонија (Кожани, Воден, Драма, Острово). Грција на југ под Олимп.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby - ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York
Posted in А* Избор А9.1 Слика и посока

1856_Charles W. Morse, Charles A. Colby – ’Turkey in Europe, Greece, and the Ionian Isles‘, New York

Македонија во 1856 година со граници и боја целосно одвоена од околните земји. Во границите влегуваат Куманово, Гнилање, Ќустендил, Мелник… Повеќе местоименувања со денешните македонски имиња: Кавадарци, Кожани, Петровиќ (Петрич), Вардар, Битола.   Извор: Збирка David Rumsey

1869_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)
Posted in А9.1 Слика и посока

1869_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)

Македонија во европска Турција.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис…

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста…

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не…

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in А* Избор А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.   Извор: Збирка David Rumsey

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey

1821_Adrien Hubert Brue - ’Monde connu des anciens.‘, Paris
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1821_Adrien Hubert Brue – ’Monde connu des anciens.‘, Paris

Во карта за светот во древноста, Македонија е обележана одвоено од Илирик, Мизија, Тракија и Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1832_John Arrowsmith - ’Orbis Veteribus Notus.‘, London
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1832_John Arrowsmith – ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

Македонија разграничена од околните земји: Тракија, Мизија, Илирик, Грција. Скопје влегува во границите на Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey

1847_Griffing D. Johnson - ’World On Mercator's Projection.‘, New York
Posted in А9.1 Слика и посока

1847_Griffing D. Johnson – ’World On Mercator’s Projection.‘, New York

Прецизна и богато украсена земјописна карта. Македонија е разграничена од околните земји. Албанија длабоко навлегува во западната половина од денешна копнена Грција. Грција се наоѓа на просторот од Ахаја.   Извор: Збирка David Rumsey

1887_Jacob Skeen - ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1887_Jacob Skeen – ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

Земјописна времеследна карта. Македонија го зафаќа широкиот простор од средишнината на полуостровот, Грција на југ означена со друга боја. Тесалија помеѓу како гранична територија.   Извор: Збирка David Rumsey

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – 'Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)
Posted in А* Избор А9.1 Слика и посока

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – ‘Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)

Цела Грција е означена како Албанија. Средината на полуостровот е Македонија. На север средина Србија на исток Бугарија. Необичноста на земјописнава карта е што страните се обратно свртени – север долу, југ горе, исток лево, запад десно. Извор: Збирка David…

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio - ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia
Posted in А* Избор А9.1 Слика и посока

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio – ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia

Со името Македонија означен целиот јужен дел од Балканот.   Извор: Збирка David Rumsey