Оддел: А10 Светска картографија

Докази за македонската самобитност од разни светски картографски извори

1869_Adolf Stieler, A. Petermann - ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)
Posted in А10.1 Слика и посока

1869_Adolf Stieler, A. Petermann – ’Die Europaeische Turkei.‘, Gotha (Justus Perthes)

Македонија во европска Турција.   Извор: Збирка David Rumsey

1856_Edward Quin - ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1856_Edward Quin – ’B.C. 323. The Empire Of Alexander‘, London (Richard Griffin & Co.)

Царството на Александар. Полуостровот е составен од Илирик, Тракија, Македонија и Грција. Дополнителен опис на картата – Македонското Царство ги опфаќало: Македонија, Грција, Тракија, Мала Азија, Сирија, Египет, Либија, цела Азија помеѓу Согдиана и Персискиот залив, Еуфрат и реката Ифасис (река во северна Индија н.з.). Извор: Збирка David Rumsey

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’World as known to the ancients.‘, London
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1842_Philip Smith, Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’World as known to the ancients.‘, London

Светот каков што бил познат во древноста. Македонија од Егејско до Јадранско Море. Грција на југ означена како: HELLAS or GRAECIA. Грчката пропаганда не можејќи повеќе да ги негира податоците во кои спаѓаат и земјописните карти каде Македонија во древноста и низ историјата е претставена надвор од хеленскиот свет ќе прибегнат кон друг изговорен одговор – Македонците и Хелените не…

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean - ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London
Posted in А10.1 Слика и посока А20.1 Слика и посока

1660 – 1783 « 1856_Edward Quin, W. Hughes, Gilmour & Dean – ’Nineteenth period. A.D. 1783. Independence Of The United States‘, London

Земјописна карта од 1856 за светот во 1783 година. Наместо Македонија употребен е називот на турскиот санџак Румелија. Србија на север, Бугарија на североисток, Далмација на северозапад, Албанија се протега по целата должина на Грција сѐ до Мореа. Грција не е обележана. Исто и на карта за 1660 година за време на династијата Стјуарт. Извор: Збирка David Rumsey

1490 « 1944_Erwin Raisz - ’History Of Maps - Ptolemaeus Romae 1490‘, New York
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1490 « 1944_Erwin Raisz – ’History Of Maps – Ptolemaeus Romae 1490‘, New York

Македонија од Егејско до Јадранско Море зафаќајќи поголем дел од денешна копнена Грција. Грција не е обележана.   Извор: Збирка David Rumsey

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon - ’Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1892_L.E. Desbuissons, J. Migeon – ’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Карта за Александровото Царство. Македонија помеѓу Трибалија, Грција, Епир и Илирија. Според бојата Македонија на исток е сѐ до Босфор.   Извор: Збирка David Rumsey

1822_Adrien Hubert Brue - ’L'Empire d'Alexandre.‘, Paris
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1822_Adrien Hubert Brue – ’L’Empire d’Alexandre.‘, Paris

Македонија за време на Александровото Царство како посебна земја. Илирик на запад, Трибалите на север, Тракија на исток и Грција на југ.   Извор: Збирка David Rumsey

1821_Adrien Hubert Brue - ’Monde connu des anciens.‘, Paris
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1821_Adrien Hubert Brue – ’Monde connu des anciens.‘, Paris

Во карта за светот во древноста, Македонија е обележана одвоено од Илирик, Мизија, Тракија и Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1832_John Arrowsmith - ’Orbis Veteribus Notus.‘, London
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1832_John Arrowsmith – ’Orbis Veteribus Notus.‘, London

Македонија разграничена од околните земји: Тракија, Мизија, Илирик, Грција. Скопје влегува во границите на Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey

1847_Griffing D. Johnson - ’World On Mercator's Projection.‘, New York
Posted in А10.1 Слика и посока

1847_Griffing D. Johnson – ’World On Mercator’s Projection.‘, New York

Прецизна и богато украсена земјописна карта. Македонија е разграничена од околните земји. Албанија длабоко навлегува во западната половина од денешна копнена Грција. Грција се наоѓа на просторот од Ахаја.   Извор: Збирка David Rumsey

1887_Jacob Skeen - ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville
Posted in А10.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1887_Jacob Skeen – ’Genealogical Chronological and Geographical Chart. History of Ancient Times from Adam to Christ.‘, Louisville

Земјописна времеследна карта. Македонија го зафаќа широкиот простор од средишнината на полуостровот, Грција на југ означена со друга боја. Тесалија помеѓу како гранична територија.   Извор: Збирка David Rumsey

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – 'Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1806_Placido Zurla, Fra Mauro – ‘Abbozzo Del Mappamondo Di F- Mauro Camaldolese‘, Venezia (Tipografia Picotti)

Цела Грција е означена како Албанија. Средината на полуостровот е Македонија. На север средина Србија на исток Бугарија. Необичноста на земјописнава карта е што страните се обратно свртени – север долу, југ горе, исток лево, запад десно. Извор: Збирка David Rumsey

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio - ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1599_Claudius Ptolemy, Giuseppe Rosaccio – ’Ptolemaei Cognita‘, Venetia

Со името Македонија означен целиот јужен дел од Балканот.   Извор: Збирка David Rumsey

1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti - ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1561_Claudius Ptolemy, Girolamo Ruscelli. Giuseppe М. Moletti – ’Ptolemaei Typus‘, Venice (Vincenzo Valgrisi)

Венецијанска земјописна карта на која целиот денешен Балкан е означен како Македонија.   Извор: Збирка David Rumsey

1492_Martin Behaim - ’Globe Gores 1 - 4. Martin Behaim's Erdapfel‘, London
Posted in _Избор А10.1 Слика и посока

1492_Martin Behaim – ’Globe Gores 1 – 4. Martin Behaim’s Erdapfel‘, London

Македонија означена со грб како земја со државна (или монархистичка) традиција. Нема обележување за Грција.   Извор: Збирка David Rumsey