Оддел: А11.1 Слика и посока

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin - 'The Greek Struggle for Independence 1821-1833'
Posted in А11.1 Слика и посока

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“ Извор: google books

1601_P. Melanchthone & C. Peucero - 'Chronicon Carionis', Bernae
Posted in А11.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. - 'The Bogomils', Cambridge
Posted in А11.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“   Посочил: Види Види

1699_Various author - 'The History of the Works of the Learned'
Posted in А11.1 Слика и посока

1699.02_Several authors ‘The history of the works of the learned’, London

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано се нарекувале себе си Македонци. Писателот тврди дека тие дошле од Индија во Европа како остатоци од македонската војска на…

0802-0867 « 1912_J.B. Bury - 'A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)'
Posted in А11.1 Слика и посока

0802-0867 « 1912_J.B. Bury – ‘A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)’

„… Има мислења дека Македонските Словени веќе поседувале азбука која тие ја употребувале за потребите на секојдневниот живот и тоа што Константин (св. Кирил) го направил било да го преработи писмото и да го заокружи (комплетира) за поточно обработување на звуците од Словенскиот говор, со некои дополнителни знаци (симболи) кои тој ги примил од Еврејскиот и Самарјанскиот …“ „… It…

1922_Henry Baerlein - 'The Birth of Yugoslavia', p.42
Posted in А11.1 Слика и посока

1922_Henry Baerlein – ‘The Birth of Yugoslavia’, p.42

“…in celebrating their glories, in pointed reference to their Macedonian glories, the Serbs and the Bulgars are living in a fool’s paradise.” Посочил: Macedonicon

1000~ « 1911_William Miller - 'The Balkans'
Posted in А11.1 Слика и посока

1000~ « 1911_William Miller – ‘The Balkans’

„… The empire to which Samoil succeeded was Macedonian rather than Bulgarian. …“ Посочил: Ohridska Samovila

1706_Echard History - 'The Roman history from the restitution of the Western Empire..', vol.IV, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1706_Echard History – ‘The Roman history from the restitution of the Western Empire..’, vol.IV, London

Во оваа средновековна книга пишува дека меѓу 300 000 војска на страната на Турците предводени од Мехмед Освојувачот имало и Македонци. Наброени се: Бугари, Срби, Македонци, Германци, Бохемијанци (Чеси н.з.), Унгарци и Грци кои се бореле на страна на Турците под команда на султанот Медмед Освојувачот. Тој и неговите наследници воделе политика – христијани да војуваат против христијани. Целото име…

1915_Е.П. Савељев - 'Древна историја на Козаштвото'
Posted in А11.1 Слика и посока

1915_Е.П. Савељев – ‘Древна историја на Козаштвото’

Руска книга од 1915 година наречена „Древната историја на Козаштвото“ зборува за тоа дека Македонците се по потекло од Пелазго-Тракиските племиња. Дел од нив после падот на Македонското Царство најпрво се преселиле покрај Балтичкото Море, а потоа под германски притисок понајуг кај градовите Новгород и П’сков. Тој народ како поклониците на росата, водата, себе се нарекле Роси или Руси.

1892_Chedomil Mijatovich - 'The conquest of the Constantinople by the Turks', London
Posted in А11.1 Слика и посока

1892_Chedomil Mijatovich – ‘The conquest of the Constantinople by the Turks’, London

„… Помеѓу нив тие имаа голем број на христијани кои беа принуден да слугуваат – Грци, Бугари, Македонци, Албанци, Славонци, Власи, Срби и други субјекти на деспотите на таа земја …“

1027_Annales Barenses, Bari
Posted in А11.1 Слика и посока

1027_Annales Barenses, Bari

Во “Летописите на градот Бари“ Македонците се споменати напоредно со други народи. Овој летопис е од времето кога градот Бари бил најзначајно средиште под византиска управа. Летописот опишува настани од 605 до 1102 година. Така за 1027 година ги споменува Македонците напоредно со други народи од тоа време (Руси, Турци, Власи, Бугари…). The Annales Barenses is an anonymous set of annals written in the…

1668_Johannis Cluveri - Historiarum (дански историчар)
Posted in А11.1 Слика и посока

1668_Johannis Cluveri – Historiarum (дански историчар)

Македонците споменати во книга на данскиот историчар Јохан Клувер од 1668 г., во историски приказ на отпорот на византискиот император Мануел II Палеолог (владеел од 1391 до 1425 г.) спрема турската инвазија. -— —- —- —- —- “Кога Mизите, Eпирците и Mакедонците ќе бидат поразени и подчинети [од Турците], тогаш е вистинското време за војна. Емануел Палеолог, следен од неговиот…

1878_Edson Lyman Clark - 'The Races of European Turkey'
Posted in А11.1 Слика и посока

1878_Edson Lyman Clark – ‘The Races of European Turkey’

Иако писателот E.L. Clark не ги споменува Македонците соодветно на тогашната (1878) општа политика од сите за непризнавање на Македонците, на многу места каде што Македонија се споменува потполно е јасно дека Македонија е одвоена како простор кој не му припаѓа ниту на Грција ниту на Бугарија или Србија. Македонија не се смета за дел од древна (античка) Грција. Св….

0800+ « 2006_ Florin Curta - Cambridge - 'Southeastern Europe in the Middle Ages 500 - 1250'
Posted in А11.1 Слика и посока

0800+ « 2006_ Florin Curta – Cambridge – ‘Southeastern Europe in the Middle Ages 500 – 1250’

„… Црковнословенскиот пишан јазик на Светите браќа Кирил и Методиј најверојатно е заснован на македонскиот говор којшто се употребувал во нивниот роден град Солун и околината …“ Два од четирити најпознати Старо Црковно-Славјански ракописи произлезени во 11 век се сигурни дека се од Македонско потекло.   Посочил: Форум Македонска Вистина

1869_Arthur Gobineau - 'Histoire des Perses', vII, p359, Paris
Posted in А11.1 Слика и посока

1869_Arthur Gobineau – ‘Histoire des Perses’, vII, p359, Paris

„ Македонците никако не биле Грци. Ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, тракиското и пеонското население, со кои се граничеле но не со историјата на хеленските градови – држави. Пајонците исто така се укрстуваат и тие се дел од древните Македонци. “ Жозер Артур…