Оддел: Историја – 3Турско ропство

1911.12.22_The New York Times - Anarchy in Macedonia
Posted in А11.1 Слика и посока Историја - 3Турско ропство

1911.12.22_The New York Times – Anarchy in Macedonia

„… АНАРХИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Христијаните, се станати очајни, организираат банди за убивање на Турци. Лондон, Петок, Сне. 22.-Допис од Солун, до новинската служба овде известува за услови на анархија низ цела Македонија. Убиство, грабеж и четништво широко раширени. Патувањето низ…

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание
Posted in Историја - 3Турско ропство

1903_Знамето на крушевската чета од Илинденското востание