Оддел: Ж03 Историја

Авторски објави поврзани со македонската историја.

СОГЛЕДБИ - ВОВЕД
Posted in Ж03 Историја

Мал прилог кон крупна работа

Името Бугари; Бугарија, гордост или „системска грешка“? Или и едното и другото? Напомена! Текстов не се однесува на Бугарите кои си се чувствуваат Бугари, го почитувам правото на секој поединец да се чувствува според своите убедувања од било кои причини…