Оддел: *Избор

Избор најпотврдни документи за македонската самобитност.

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1944.09.05_Adolph Hitler – Geheime Reichssache (selbständigkeit Mazedonien)

Таен проект на нацистичкиот врв за создавање независна Македонија кога веќе не бил обврзан со засегањата на капитулираната Бугарија.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1539_Theseo Ambrosio Albonesi – ‘Introductio in Chaldaicam linguam’

На почетната страница авторот Тезеј, словенските писма ги дели во група (кирилични) и група (глаголски) писма. Во првата група спаѓаат кириличните писма, од словенската школа произлезена од Македонија, додека во втората група спаѓаат глаголските писма (илирицата и далматицата) напишани од…

Posted in *Избор 7.1 Слика и посока

1923_Александар Андријевиќ – ‘Струмица. Земља и Народ’, с36

„… Вие секако сте Србин. – Е вака сега. Кога беа тука Бугарите, јас бев Бугарин. Стапнаа Србите, јас сум Србин – ама Христијанин сум. Вие сакате да сте поблиску до Грците? – Е не џанам. Грк е нешто друго,…

Posted in *Избор 2.1 Слика и посока

1875_Ѓорѓија Пулевски – ‘Тријазичник’, Белград

From Gjorgija Puleski “Dictionary of Three languages: Macedonian, Albanian, Turkish” published in 1875 he writes the following to the question “What do we call a nation”? Pulevski answers “People who are of the same origin and who speak the same…

Posted in *Избор 1.1 Слика и посока

1948_Телеграма од А.Ј. Ќосето до Претседателот на Владата на Македонија

Безкомпромисниот Андон Лазов Јанев – Ќосето „како боев другар на Гоце Делчев“ со телеграма го поддржува создавањето на македонска држава Народна Република Македонија како федерална единка на ФНР Југославија.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1685_Petro Bogdano Macedone – ‘Cuneus prophetarum’

Петар Богдан, Македонец инаку сметан за основоположник на Албанската книжевност.   Поема напишана на македонски јазик од Петро Богдано, Македонец учен од просторот на денешна Албанија.   „… Јас сум по потекло Македонец и се извинувам што не говорам добро…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1400~ « 1837_Townsand George, George Cattley, Stephen Reed – ‘The acts and monuments of John Foxe’

Султанот [wiki title=”Мехмед I” base=”MK”]Мехмед I Челеби[/wiki] охрабрен од негрижата на европските принцови, и поради неслогата помеѓу Грците и другите нации околу нив, долго им штетел  на Бугарите, Србите, и Македонците, дури и за времето на [wiki title=”Sigismund I the…

Posted in *Избор 8.1 Слика и посока

1751+_Преселба на Македонци во царска Русија и македонскиот полк

Дел од сенатскиот указ од 24 Снежник 1751 година со кој се дозволува преселба на Бугари, Македонци, Срби и Власи во Русија и создавање на нивни полкови. Земено од: Петар Келпен. Хронологическиј указател материјалов длја истории инродцев европејској Росии. Санкт…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

0600+_Фредегариевата Хроника (првата половина на VII век)

Македонците спомнати меѓу тогашните народи и племиња:  меди, албани, дардани, армени, македони, холи, кордени… траки, илири, хелени..

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1918_The Daily Telegraph – “Races of Eastern Europe by Alexander Gross, Geographia”

Народносна карта на југоисточна Европа во 1918 г., во која Македонците (македонските Словени) се означени како посебна етничка група.

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1878-1979.11.02_Edward B. B. Barker – Accounts and Papers

1878 година писмо потпишано од 15 старешини од Малешевијата кои се нарекуваат Македонци, со македонска крв, од Македонија до англискиот конзул во Солун.     1878г писмо на англискиот конзул од Солун до сер А. Х. Лауард во кој конзулот…

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1912_Aлеkсандръ Амфитеатровъ – ‘Маkедонiя и младотурkи’

Рускиот патеписец Aлександар Амфитеатров во 1912 г., говорејќи за битката меѓу странските пропаганди во Македонија, меѓу другото вели: “… Бугарите, со своите заложби ги надминаа сите свои соперници. За да стане Македонија бугарска, потребно беше Македонците да се побугарат. Затоа…

Posted in *Избор 9.1 Слика и посока

1931_Британска етнографска карта

Британска Етнографска карта на Европа, 1931, Македонци забележани како посебен народ.

1903_Gaston-Routier - 'La Macedoine et la question Macédonienne', Paris
Posted in *Избор 10.1 Слика и посока 15 Странски сведоштва

1903_Gaston-Routier – ‘La Macedoine et la question Macédonienne’, Paris

Macedonia will be independent and the Macedonians will remain Macedonians…What the Macedonians want is autonomy for their country, with the intervention of Europe in their favor. No division, no annexation to another state; Macedonia is unique and to the Macedonians….

Posted in *Избор 10.1 Слика и посока

1500+ « 1958_Ciro Giannelli – ‘Un lexique Macedonien du XVI siecle’

Macedonian Language – 16th Century! Macedonian Language We are proud to present the following historical source to our readers, a priceless document accompanied with analysis that shows how little the Macedonian langauge and vernacular has changed since the Middle Ages….