Оддел: 1.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од македонска документација.

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1956.12.20_Илинденски сведоштва – Мицко Ј. Јошевски, с. Жван

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Јошевски Ј.Мицко од село Жван опш. Демирхисарска окол. Битолска. Роден сум на ден 15.Х.1884 год. во село Жван Битолско. Произлегувам…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1952.08.11_Илинденски сведоштва – Милан Гагов, Струга

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија за работата и дејноста на Милан Гагов од гр. Струга пред и за време на Илинденското востание. Како пушкар (ораженик) во…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1950.04.23_Илинденски сведоштва – Ристе Г. Зенговски, с. Цапари

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Ристе Г.Зенговски роден 1881 год. во с.Цапари Битолска околија потекнува од селска средна фамилија, по националност Македонец. Кога навршив 8…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1952.04.24_Илинденски сведоштва – Петар Иван Калев, Скопје

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НР МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ Ви испракјам сведенија за дејност на ПЕТАР Иванов КАЛЕВ, учител по француски јазик во…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1951.10.05_Илинденски сведоштва – Јован Јуруковски, с. Тресонче

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Јуруковски Јован Биографија За општествената работа на Јован Јуруков, родом од с. Тресонче, Галичко, живее во Скопје ул. „536” бр. 7. Во…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1951.08.15_Илинденски сведоштва – Митра Котева Анђелеска, с. Мургашево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б и о г р а ф и ј а Од Митра Котева Анђелеска од с.Мургашево (денес тоа е градот Демир Хисар…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1946.08.10_Илинденски сведоштва – Милица Јосифова Боева, Кичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… До Президиумот на Народното Собрание на НРМ Скопје Молба Од Милица Јосифова Боева, родом од гр. Кичево, сега живее во Струмица Од…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1952.08.05_Илинденски сведоштва – Малинка Најдова Велјаноска, с. Ракитница

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА На илинденски деец Малинка Најдова-Велјаноска од с. Ракитница, општина Демир-Хисарска, околија Битолска. Родена сум 20. 2. 1875 година во село Ракитница…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1953.09.12_Илинденски сведоштва – Трпе Кузманов Стевковски (Ашиковски), с. Драчево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Ние доле подпишаните Спасе Крстевски-Шиндер и Венко Цветанов-Грчки, двајцата од село Драчево, околија Скопска, изјавуеме следното: Лично знаеме да Трпе Кузманов-Стевковски, од…

Постирано во 1.1 Слика и посока 14.1 Вардар

1892+ « 1948.01.12_Илинденски сведоштва – Панзо Соколов, Куманово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… До Претседателството на Президиумот на Народното Собрание на Народна Република Македонија ЖАЛБА од Панзо Соколов од гр. Крушево улица Генерал Темпо бр….

Постирано во 1.1 Слика и посока

1924_Македонска Собраниска група при Бугарското редовно Собрание

Низ целиот документ изразена е различноста на македонскиот од бугарскиот народ како и стремежот за обединета и независна Македонија. При крајот може да се прочита: „ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНА, ОБЕДИНЕТА И НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА!“ Декларацијата е предложена од македонската собраниска група чии…

Постирано во 1.1 Слика и посока

1943.10.21_Верско поверенство на ГШ на НОВ и ПОМ, Издеглавје

Одлуки за обновување на Охридската Архиепископија и создавање независна помесна Македонска Православна Црква. Листопад 1943 година во Издеглавје, се одржал Првиот собор на македонското православно свештенство на слободната територија, на кој присуствувале тринаесеттина свештеници и претставници на повеќе народноослободителни одбори….

Постирано во 1.1 Слика и посока

1896 – 1900_Македонски Таен Револуционерен Комитет (печат, Устав)

Македонски Таен Револуционерен Комитет – МТРК, подоцна Комитет на Македонските Револуционери – Терористи. Била анархистичка револуционерна организација основана во Женева со цел за ослободување на Македонија.

Постирано во 1.1 Слика и посока

1925_МПО – основачки документ, место

Во основачкиот документ на МПО (Македонска Патриотска Организација), основана во 1925 г. во САД, основачите јасно ги поставиле своите цели: • Заштита на Македонците како посебна раса; • Создавање на посебна држава, повикувајќи се на античките права на Македонија и…

Постирано во *Избор 1.1 Слика и посока

1919_Статутот на Македонската Федеративна Организација

Статутот на Македонската федеративна Организација со цел „за легална борба за Македонија како независна држава во рамките на земјописните и стопанските граници“ со слоганот „Македонија на Македонците!“. The Statute of the Macedonian Federative Organization with purpose “to fight legally for…