Оддел: 3.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од МАКЕДОНСКАТА ШТАМПА.

Posted in 3.1 Слика и посока

1946.09.22_Нова Македонија, Димитар Влахов – Изјавуеме високо дека Грција нема никакво право над Егејска Македонија

Posted in 3.1 Слика и посока

1902.12_Т.Х. Тошев – ‘Зборник на турските ѕверства и македонското ослободително дело’, кн. II, Софија

Дончо војвода: „… Македонците покрај пушката и Бога, се надева најмногу на Русија …“ Во декември 1902 година Тодор Хаџи Тошев од Прилеп публикува еден разговор на рускиот вицеконсул во Пловдив Сергеј Андреевич со македонскиот ајдутин и революционер Дончо војвода…

Posted in 3.1 Слика и посока

1914_Списание – “Makeдонcки глас”, бр 10, Петроград

MAKEДОНСКИТЕ И БУГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ „… Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, а просто Македонци! …“ Кpcтe П. Мисирков, под псевдоним К. Пелски пишува за македонскиот национален идеал на македонските револуционери, олицетворен во агитацијата на Борис Сарафов, oдносно…

Posted in 3.1 Слика и посока

1904.08.12-1906.12.16_Весник ‘Револуционерен Лист’, Солун

Во списанието „Револуционерен лист“ објавена една случка поврзана со Гоце Делчев и неговите врховистички непријатели.

Posted in 3.1 Слика и посока

1944.11.28_партизански весник ‘Гоце Делчев’

Весник „Гоце Делчев“ – едно гласило на македонските партизани и антифашисти во текот на Втората светска војна.

Posted in 3.1 Слика и посока

1908.08.02_Из Возраждојошта се Македонија

Posted in 3.1 Слика и посока

1923_Календар на Илинденската организација, Софија

Календарот на Илинденската организација за 1923 година Личности на алманахот од лево на десно: Кирил и Методиј, Свети Климент, Цар Самоил, Крале Марко, Гоце Делчев, Даме Груев и членови на Врховниот Македонски Комитет од Софија: Трајко Китанчев, Борис Сарафов и…

Posted in 3.1 Слика и посока

1928.01.25_Списание ‘Македонско Дело’

Поробен македонски народ.., македонски дух.., македонско национално самосознание.., Македонци.., Македонец.

Posted in 16.1 Слика и посока 3.1 Слика и посока

1914.11.20_Димитрија Чуповски за Александар и древните Македонци

Posted in 3.1 Слика и посока

1903.08.30_Автономна Македонија, Софија

Posted in 3.1 Слика и посока

1934_Васил Ивановски Бистришки – „Зошто ние Македонците сме одделна нација“, ‘Македонско знаме’, Детроит

Во 1934 година во Детроит, во весникот „Македонско знаме“, Васил Ивановски под псевдоним „Бистришки“ ја пишува статијата – “Зошто ние Македонците сме одделна нација“. Во неа Бистришки детално ги објаснува разликите помеѓу Македонците и соседните народи. Дел од ракописот од…

Posted in 3.1 Слика и посока

1914.03.02_Димитрија Чуповски – ‘Македонски Голос’

Posted in 3.1 Слика и посока

1905_Весникот ‘Дебар’ најава за списанието ‘Вардар’

Весниците “Дебaр” и “Вечерна пошта” го најавуваат печатењето на списанието на Крсте Мисирков “Вардар”, на македонски јазик.

Posted in 3.1 Слика и посока

1908_Крсте П. Мисирков – ‘Белешки за јужнославјанската филологија и историја’

Белешки за јужнославјанската филологија и историја“ – Крсте П. Мисирков (1908) Неретко, бугарските пропагандисти ја посочуваат статијава како доказ за наводната „бугарштина“ на Мисирков… но, како и обично, сами си пукаат во нога. Имено, тукa Мисирkов всушност нагласува дека НАЗИВОT…

Posted in 3.1 Слика и посока

1924_Крсте П. Мисирков – списание ‘Илинден’